Hoppa till innehållet

Hästhagsmossen PV

Solcellspark planeras på torvtäkt

Om Hästhagen PV

I Kronobergs län i Alvesta kommun planeras för en solpark sydöst om Vislanda på fastigheten Hästhagen 2:1. Området består av en torvtäkt där produktionen avslutats och där det nu växer skog. När anläggningen står klar kommer den årligen att producera el motsvarande 15 000 villors förbrukning av hushållsel.

Fakta

64 MWp
Installerad effekt.

77,4 GWh
Produktionen av el motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel hos 15 000 villor. Hushållsel beräknas på ett genomsnitt av 5000 kwh per år.

98 hektar
Området består av en torvtäkt där produktionen är avslutad och det växer skog.

Nätanslutning
Parken ansluts till Eons ledningsnät i östra delen av området.

Dokument om Hästhagen

Här kan du läsa mer om Hästhagen.

Samrådsunderlag Hästhagen PV (PDF, öppnas i nytt fönster)

Översiktskarta (PDF, öppnas i nytt fönster)

Miljökonsekvensbeskrivning Hästhagen PV (PDF, öppnas i nytt fönster)

Kartor och ritningar

Här hittar du foton och illustrationer.

Visualisering av Hästhagen solpark:

Översiktskarta över Hästhagen:

I nuläget är den tekniska utformningen av anläggningen inte beslutad. Det kan handla om solpaneler monterade som Fixed Tilt, det vill säga fasta solpaneler riktade mot söder. En annan möjlighet är Single Axis Tracker, det vill säga rörliga solföljare vars paneler går från östlig riktning till västlig riktning under dagen. Det kan också landa i en kombination av dem.

Ett förslag med Fixed Tilt:

Här ser du exempel på Fixed Tilt.

Fixed tilt

FAQ om Hästhagen

Knappt 100 hektar sydost om Vislanda i Alvesta kommun, Kronobergs län. Området består huvudsakligen av en torvtäkt där produktionen är avslutad och där det växer skog.

Valet av monteringsstruktur styrs av bland annat markens topografi samt övergripande lutning. Strukturerna kommer troligen att vara fast monterade strukturer (Fixed Tilt, FT). I nuläget är den tekniska utformningen av anläggningen inte beslutad. Slutlig utformning bestäms i ett senare skede i samband med detaljprojektering och upphandling av projektet.

Mer information om de olika typerna av solpaneler finns i dokumentet Hästhagen PV Samrådsunderlag.

Vi har fått tillstånd av Länsstyrelsen i Kronoberg att uppföra solparken Hästhagen PV. Nästa steg blir att ta ett investeringsbeslut dvs. ett beslut om byggnation. När vi startar byggprocessen räknar vi med en byggtid på 12-18 månader innan parken står färdig och kan börja producera grön el.

Solen är en oändlig, fossilfri resurs och solcellsparker producerar grön energi och hjälper därmed till att möjliggöra den gröna omställningen. En park som Hästhagen PV kommer vid full produktion årligen att leverera el motsvarande förbrukningen av hushållsel för upp till 15 000 villor.

En solcellspark är en tillfällig anläggning och medför inga utsläpp eller andra former av negativ inverkan på marken medan den är uppförd. När solparken tas bort kan marken återställas helt. Solparken kan anläggas på olika typer av mark som jordbruksmark, torvtäkter och skogsmark. En solpark tar normalt upp ca 30 procent av ett område och där förutsättningar finns kan parken anpassas för att samexistera med odling eller bete. Med rätt planering och skötsel har den biologiska mångfalden dessutom  förutsättningar att öka.

För mer information kontakta:

Anna Dahlin

Project Manager

(+46) 70 33 08 06 8

Jörgen Glemme

Senior Project Manager
Byggprojektledare

(+46) 70 60 91 06 6