Hoppa till innehållet

Vind som förnybar energikälla

Bygg vindkraft i Sverige

Från idé till färdig park

Pågående vindkraftprojekt

Läs mer om våra projekt med vindkraft

I drift

Zinkgruvan, Askersund/Motala

I drift

Västanby, Lomma

Under byggnation

Grevekulla, Ydre

Under byggnation

Skåramåla, Tingsryd

I drift

Kingebol, Åmål

Steg för steg

Processen för ett typiskt vindkraftprojekt

Se tidplanen för ett typiskt vindkraftsprojekt. European Energys projektledare är med i hela processen från markavtal till färdig elproduktion.

1

Screening

Vi inleder projekten med att screena relevanta områden och bjuda på större projekt.

2

Utveckling

När vi har hittat ett relevant område, påbörjas utvecklingen av projektet, bland annat med involvering och dialog med lokalsamhället.

3

Finansiering

Som en del av utvecklingen söker vi finansiering genom elförsäljningsavtal med större verksamheter eller försäljningen av projektet till en större investerare.

4

Byggnation

När finansieringen är klar och alla tillstånd är på plats, köper vi in material och börjar bygga vindkraftparken.

5

Anslutningen till elnätet

När vindkraftparken är färdig, ansluts den till elnätet och grön el kan levereras till konsumenterna.

6

Produktion av grön el

Vi erbjuder grön el till miljoner hushåll, bland annat från våra vindkraftparker i Sverige.

7

Ledning, drift och underhåll

Vi tillhandahåller tjänster som styr, driver och underhåller vindkraftverk. På det sättet ser vi till att få en optimal utväxling från vindkraftparken.

Frågor och svar om vindkraft

När vinden gör så att rotorbladen på ett vindkraftverk snurrar drivs en generator som omvandlar rörelseenergin till el. Rotorbladen börjar snurra när det blåser minst 3-4 m/s och stoppas när det blåser 25 m/s eller mer. Före den producerade förnybara elen kan matas ut på elnätet behöver spänningen transformeras upp i en transformatorstation till spänningsnivån i det överliggande elnätet.

 

En modern vindturbin har en effektivitet på cirka 45 procent när det gäller att omvandla vindens rörelseenergi till elektricitet, vilket är ungefär 75 – 80 procent av den teoretiska gräns som ges av fysiken och som är 59 procent.

European Energys vindkraftspark i Kingebol, Sverige, som består av 6 stycken 200 meter höga vindkraftverk kommer i genomsnitt att leverera tillräckligt med el årligen för ca 20 000 hushåll (uppvärmning ej inkluderat).

Vindkraftverk på land har vanligtvis en totalhöjd på mellan 100 och 250 meter. Totalhöjden innebär navhöjden (tornets längd) plus rotorbladet (vingen). Utvecklingen pekar mot ännu högre verk.

När vindkraftverkens blad roterar genom luften uppstår ett svischande ljud. Ljudnivån beror på rotationshastighet och bladspetsarnas form. Dessutom uppstår ett aerodynamiskt ljud beroende på meteorologiska förhållanden som vindskillnader och turbulens i atmosfären. Den uppstår också mekaniska ljud från generator, växellåda och andra mekaniska delar. Moderna vindkraftverk alstrar normalt mindre mekaniskt ljud än äldre vindkraftverk. Huvudregeln enligt rättspraxis och Naturvårdsverkets vägledning om buller från vindkraftverk är att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå från vindkraftverk inte får överstiga 40 dB(A) vid bostäder och 35 dB(A) utomhus inom friluftsområden.

Det uppstår även lågfrekvent ljud från vindkraftverk. Studier har visat att så länge riktvärdet för ekvivalent ljudnivå innehålls, det vill säga 40 dB(A) vid bostad, är risken liten för att riktvärdena för lågfrekvent buller inomhus överskrids.

När vindkraftverkens rotorblad snurrar uppstår rörliga skuggor. Enligt rättspraxis ska rörliga skuggor vid störningskänslig plats vid bostad, cirka 5×5 meter som motsvarar en uteplats, begränsas till maximalt 8 timmar per år. Skulle vindkraftverken medföra rörliga skuggor över 8 timmar per år installeras skuggautomatik som automatiskt stänger av vindkraftverken när det finns risk att rörliga skuggor uppstår.

Ja, vindkraft är fossilfri energi. Det nyttjar vinden, en oändlig resurs och har inga utsläpp under drift.

Den genomsnittliga europeiska energimixen släpper för närvarande ut 278 gram CO2-e per producerad kWh. Ett vindkraftverk ligger på ca 7,8 gram CO2-e per producerad kWh och då tas hela dess livscykel med tillverkning, transporter med mera med i beräkningen. På 20 år sparar ett vindkraftverk utsläpp på 112 000 ton CO2. Vanligtvis har ett verk dock en livslängd på 30-35 år, varför koldioxidavtrycket minskar ännu mer.

Vindkraft är en form av förnybar energi. Vinden är en oändlig och gratis resurs och vindkraftverk bidrar därmed inte till några utsläpp av CO2 när de är i drift.  Tekniken gör verken allt mer effektiva och ett vindkraftverk på land snurrar för fullt ungefär 30-35 procent av tiden, till havs ökar den siffran till 50 procent. Vindkraft bidrar till ett mer hållbart samhälle genom att producera förnybar energi och då de kan placeras både på land och till havs kan de också bidra med lokal elproduktion där den behövs.

Bland nackdelarna kan nämnas att vindkraft innebär ett intrång i landskapet. Det förändrar landskapsbilden visuellt och kan innebära ljud- och ljusstörningar. Det kan också ha en viss påverkan på djur och natur, varför vindkraftverk inte ska placeras där det finns rödlistade arter. För att undvika att vindkraftverk placeras på olämpliga platser genomgår alla planerade projekt en omfattande tillståndsprocess där de bland annat ansöker om miljötillstånd.

Kontakta oss gärna om du har frågor om våra vindkraftprojekt

Claes Kindstrand, Project Manager

Claes Kindstrand

Senior Project Manager

(+46) 70 22 19 31 5

Jörgen Glemme

Senior Project Manager
Byggprojektledare

(+46) 70 60 91 06 6

Linda Waldau

Project Developer, Wind

(+46) 70 73 60 91 4