Hoppa till innehållet

Nyheter

Öppet klassrum blir del av Hästhagen solpark

apr 21, 2023

Sveriges elbehov väntas öka kraftigt de kommande åren. Samtidigt ska den gröna omställningen genomföras. I många kommuner går förändringen långsamt, men i Alvesta är man redan mitt inne i den. Solparken i Hästhagen utanför Vislanda är det senaste projektet som ska förverkligas och det sker tillsammans med European Energy. Det är ett projekt som handlar om fossilfri energi men också om hållbarhet, delaktighet och lärande.

Hästhagen solpark ska byggas på en färdigbrukad torvtäkt utanför Vislanda i Alvesta kommun. När den står färdig kommer den att producera hushållsel till motsvarande 15 000 hushåll. Parken har under året fått tillstånd och nu sker förberedelser inför byggstart, då bland annat slutlig layout av området tas fram. Sedan tidigare finns redan en vindkraftspark och en biogasanläggning i kommunen och när solparken står färdig och börjar levererar el kommer Alvesta att övergå till att bli en pluskommun med ett energiöverskott av grön el.

Jessica Karlsson, utvecklingschef på Alvesta kommun, ser att ett gott samarbete kan leda till mer än grön energi.

– Det är fantastiskt att vi kommer bli en kommun som producerar mer än vad vi i nuläget förbrukar, säger Jessica Karlsson, utvecklingschef på Alvesta kommun. Det skapar möjligheter för mer utveckling och tillväxt på ett hållbart sätt.

En av orsakerna till att Alvesta redan har kommit långt i omställningen och har en välkomnande hållning till förnybar energi är att rätt förutsättningar finns på plats. De politiska beslut som behöver tas för projekt av detta slag är överlag redan tagna. Dessutom har kommunen valt att bli en av fem testkommuner i Sverige för att öka takten i arbetet med Agenda 2030. Den nationella samordnaren för Agenda 2030 i Sverige, Gabriel Wikström har tagit initiativ tillsammans med Sveriges kommuner och regioner samt Stockholm Environment Institute för att öka takten i vår omställning

– Alvesta kommun är ett föredöme när det gäller att gå före och ta ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Om vi ska klara den gröna omställningen och samtidigt skapa tillväxt krävs tydlig politisk vilja och en hel del mod, säger Peter Braun projektchef för Sverige, Norge och Finland på European Energy.

Peter Braun, projektchef för Sverige, Norge och Finland på European Energy.

Samarbeten för att öka lärande och delaktighet

Med solparken i Hästhagen får kommunen ett stort lokalt tillskott av fossilfri energi, men det stannar inte där. Lärdomar från tidigare projekt visar hur viktigt det är att involvera kommuninvånarna tidigt i processen och därför pågår nu ett arbete med att hitta sätt att göra dem mer delaktiga och öka lärandet kring Hästhagen och solenergi. En av de första idéerna har mynnat ut i ”Alvestas allrum” ett öppet klassrum som drivs av solceller och ska bjuda in till mer kunskap, lek och lärande och som kommunen förverkligar tillsammans med European Energy.

Anpassning och förändring är en av grundtankarna med Alvestas Allrum.

– Idéen med Alvestas allrum bygger på förslag från våra kommuninvånare kring hur vi kan skapa bättre utemiljöer för våra barn och unga. Nu håller vi på att ta fram en prototyp och den första kommer att placeras på en skolgård. Vi har också planerat att placera ett ”Allrum” i anslutning till Hästhagen för att möjliggöra studiebesök där och visa på vikten av fossilfri el och en grön omställning, säger Jessica Karlsson.

Det öppna klassrummet ska vara anpassningsbart för att kunna möta läroplaner på ett lekfullt och upplevelsebetonat sätt, men också passa för andra målgrupper som vill göra studiebesök i parken.

– Vi ser stora möjligheter med klassrummet där vi kan lyfta många olika frågor, bland annat biologisk mångfald. Solparken i Hästhagen kommer att bidra till att öka naturvärdena genom att öppna upp skogen och skapa förutsättningar för nytt växt- och djurliv. Rummet ska erbjuda något för den vetgirige, oavsett ålder, avslutar Jessica Karlsson.