Hoppa till innehållet

Myren PV

Solpark planeras i anslutning till vindkraftspark

Om Myren PV

I Åmåls kommun, i anslutning till den nyligen etablerade vindkraftsparken Kingebol, planeras för en solcellsanläggning: Myren PV. Genom sin närhet till Kingebol blir Myren PV en hybridanläggning (sol + vind). I praktiken innebär det att parken kan nyttja befintlig infrastruktur som till exempel nätanslutning, men också att energiproduktionen blir jämnare över året.

Fakta om Myren PV

37 MWp
Motsvarande den installerade effekten från vindpark Kingebol.

45 GWh/år
Det motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel
för 9 000 villor. Beräknas på ett genomsnitt av 5 000 kwh per år. 

75 hektar
Marken består huvudsakligen av skogsmark.

Nätanslutning
Myren PV kommer att anslutas till samma ställverk som Kingebol vindpark, då nätkapacitet finns tillgänglig.

Dokument om Myren PV

Anmälan om samråd Myren PV (PDF, öppnas i nytt fönster)

Myren PV Översiktskarta (PDF, öppnas i nytt fönster)

Kartor och ritningar

Här hittar du foton och illustrationer för Myren PV

Myren PV planerar att byggas på ett område med skogsmark inom fastigheten Myren 1:1. Fastigheten ligger i anslutning till vindkraftsparken Kingebol. I nuläget är den tekniska utformningen av anläggningen en kombination av solpaneler monterade som Fixed Tilt och Single Axis Trackers. Här nedan ser du ett exempel på Fixed Tilt, en fast panel vars rader står i öst-västlig riktning med panelen riktad mot söder i fast läge.

Fixed tilt

Här nedan ser du ett exempel på Single Axis Tracker, en rörlig panel som följer solen från östligt läge på morgonen till västligt läge på kvällen, raderna löper i nord-sydlig riktning.

Single axis tracker, en variant av solpanel.

Den slutliga utformningen på parken är inte beslutad än, men här kan du se två illustrationer på möjliga utformningar av Myren PV: Alterantiv med Fixed Tilt och alternativ med Single Axis Tracker.

FAQ om Myren PV

Det område som berörs av den planerade solparken är inom fastigheten Myren 1:1 och ligger ca 15 kilometer söder om Åmål, i Västra Götalands län. Projektområdet är ett skogsområde öster om E45 och anläggningen planeras strax öster om den nyligen uppförda vindkraftparken.

Valet av monteringsstruktur styrs av bland annat markens topografi samt övergripande lutning. Strukturerna kan vara antingen enaxlade solspårare (Single Axis Trackers, SAT) eller på fast monterade strukturer (Fixed Tilt, FT). I nuläget är den tekniska utformningen av anläggningen en kombination av solpaneler monterade som Fixed Tilt och Single Axis Trackers. Slutlig utformning bestäms i ett senare skede i samband med detaljprojektering och upphandling av projektet.

Mer information om de olika typerna av solpaneler finns i dokumentet Anmälan om samråd Myren PV.

En samrådsansökan för den planerade solparken är inskickad. Tiden för hantering av ärendet kan variera, men när beslut kommer och om tillstånd ges, räknar vi med en byggtid på 12-16 månader innan parken står färdig och kan börja producera grön el.

Solen är en oändlig, fossilfri resurs och solparker producerar grön energi och hjälper därmed till att möjliggöra den gröna omställningen. Myren PV blir en hybridanläggning då den ligger i anslutning till vindkraftsparken Kingebol (vind + sol). I praktiken innebär det att parken kan nyttja befintlig infrakstruktur som till exempel nätanslutning, men också att energiproduktionen blir jämnare över året.

En solpark är en tillfällig anläggning och medför inga utsläpp eller andra former av negativ inverkan på marken medan den är uppförd. När solparken tas bort kan marken återställas helt. Solparken kan anläggas på olika typer av mark som jordbruksmark, torvtäkter och skogsmark. En solpark tar normalt upp ca 30 procent av ett område och där förutsättningar finns kan parken anpassas för att samexistera med odling eller bete. Med rätt planering och skötsel har den biologiska mångfalden dessutom  förutsättningar att öka.

Claes Kindstrand, Project Manager

Claes Kindstrand

Senior Project Manager, Sweden

(+46) 70 22 19 31 5

Jörgen Glemme

Senior Project Manager, Sweden
Byggprojektledare

(+46) 70 60 91 06 6