Hoppa till innehållet

Bra att veta

Power-to-X – vad är det och hur fungerar det?

feb 14, 2024

Power-to-x hjälper oss att producera framtidens klimatneutrala bränslen till exempel e-metanol.

Power-to-x – en del av den gröna omställningen

Den gröna omställningen innebär att världen genomgår en ny våg av elektrifiering. Fokus ligger på förnybar och fossilfri elektricitet. Men alla delar av samhället kan inte elektrifieras. Där behöver vi andra lösningar för att kunna minska utsläppen av koldioxid som driver klimatförändringarna. Power-to-X innebär tekniker som omvandlar förnybar elektricitet till andra former av energi. Här tittar vi närmare på vad det innebär.

Den gröna omställningen innebär att vi upplever ett starkt ökande behov av el. I Sverige, men också globalt. Samtidigt behöver elektriciteten komma från förnybara eller fossilfria källor. Olja, kol och gas ska fasas ut. Men sektorer som sjöfart, tung transport, luftfart och tung industri kan inte elektrifieras fullt ut. Här behöver vi andra lösningar. E-bränslen, gröna drivmedel, elektrobränslen, kärt barn har många namn. Vi kallar det lösningar med Power-to-X (ptx).

Det gemensamma för bränslen som framställs genom ptx är att de är klimatneutrala bränslen som kan lagras, transporteras och ersätta fossila bränslen. Här ingår till exempel e-metanol, grön vätgas, ammoniak och e-SAF (hållbart flygbränsle). Genom att använda dessa alternativa lösningar kan sektorer som tidigare varit beroende av fossila bränslen bli hållbara.

Stabilitet i energisystemet

Ett ökat behov av el kräver också ett utbyggt elnät. Idag uppgår elanvändningen i Sverige till ca 140 TWh per år. Prognoserna för hur mycket el vi kommer att behöva till 2030 eller 2045 varierar, men alla pekar på ett stadigt ökande behov. Och redan idag händer det att industrisatsningar läggs på vänt för att det råder brist på kapacitet i ledningsnätet.

Alternativa bränslen som till exempel e-metanol innebär inte bara ett led i den gröna omställningen. De hjälper också till att skapa stabilitet i ledningsnätet. När tillgången på el är god, kan el användas till att producera e-metanol. När tillgången är sämre kan e-metanolen användas för att väga upp bristen. Industrier kan till exempel hållas igång även när elen är dyr. På lång sikt har tillgången till el eller alternativa bränslen därmed en koppling till vår konkurrenskraft och välfärd.

European Energy satsar på power-to-x

Förnybar energi är själva kärnan i European Energy. Från start satsade vi på vind, sedan tillkom sol. När teknikerna kring power-to-x blev skalbara var vi redan med på tåget. Idag utvecklar vi världens största e-metanolanläggning i Danmark i anslutning till vår solpark Kassö. När anläggningen  står färdig kommer vi årligen att kunna exportera över 30 000 ton e-metanol till kunder som Maersk och Circle K.

Vi bygger även en anläggning för grön vätgas i Esbjerg, Danmark. Här använder vi grön el från en av våra vindkraftsparker för att producera grön vätgas. Och fler projekt är på gång. Satsningar på Power-to-X är en betydande del av vår strategi framöver. Vi vill driva utvecklingen och vi gör det genom spetskompetens, goda samarbeten och partnerskap.

E-metanol gångbart i Sverige

Sverige är en av våra nyckelmarknader när det gäller e-metanol. Förutsättningarna här är goda och vi har ambitionen att utveckla flera projekt.

Längs Sveriges kust finns hamnar med etablerad infrastruktur och logistik, vilket underlättar transport av e-metanol. Det finns även god tillgång till biogen koldioxid, till exempel från pappersbruk och skogsindustri. Biogen koldioxid innebär att befintlig koldioxid används. Framställning och användning av e-metanol ger därmed inte upphov till nya utsläpp av växthusgasen. Här finns också en vilja på regeringsnivå att dekarbonisera basindustrin, fånga in koldioxid och stödja utvecklingen för alternativa drivmedel. Företagen är redan med på den gröna omställningen och när det gäller e-metanol finns det en etablerad handel med varan och det är lätt att hitta kunder.

Det finns förstås utmaningar, men vi för diskussioner kring möjligheten att etablera anläggningar i Sverige. En av dem är en e-metanolanläggning i Söderhamn tillsammans med Svea Vind offshore, läs mer om det här. Potentialen är stor och det är projekt som kan ge win – win, både för den lokala kommunen och för Sverige i stort.