Hoppa till innehållet

Nyheter

5 TWh solel på spel när Mark- och miljööverdomstolen avgör solparken i Svedberga

nov 06, 2023

Inom kort kommer Mark- och miljööverdomstolen att avgöra om European Energy får bygga solparken i Svedberga utanför Helsingborg. Fallet har stor principiell betydelse eftersom det blir vägledande för hur lagen ska tolkas när det gäller solparker på jordbruksmark.

­­– Just nu ligger solparker med totalt 7,1 TWh i årlig produktion hos landets länsstyrelser för bedömning. Av dem planeras motsvarande cirka 5 TWh på jordbruksmark. Det motsvarar årsförbrukningen av hushållsel hos en miljon villor. Ett positivt besked i Mark- och miljööverdomstolen skulle öppna upp för mer storskalig solkraft i Sverige och investeringar som påskyndar den gröna omställningen, säger Madeleine van der Veer, talesperson för storskalig solkraft på branschorganisationen Svensk Solenergi.

Madeleine van der Veer, talesperson för Nätverket för solparker

Länsstyrelsen tveksam
European Energys planer på att anlägga en solpark i Svedberga inleddes redan 2020. Företaget köpte fastigheten Svedberg 4:12, förfinade planerna bland annat med en layout och genomförde ett samråd enligt miljöbalken 12:6. Relativt snart stod det klart att länsstyrelsen var tveksam till projektet. De menade att projektet innebar en betydande miljöpåverkan och krävde in en miljökonsekvensbeskrivning. European Energy gjorde en gedigen utredning som dessutom kompletterades på flera punkter.  Därefter bereddes ärendet under lång tid, i över sex månader, innan beslutet kom.

– Då hade redan ansvarig chef på myndigheten uttalat sig i media om att länsstyrelsen var emot solparker på jordbruksmark som hon menade utgjorde ett hot mot livsmedelsförsörjningen. Vi tyckte uttalandet var anmärkningsvärt, både på grund av att ärendet fortfarande var under handläggning och med tanke på hur oerhört liten del av den totala jordbruksmarken det rör sig om, berättar Claes Kindstrand, projektledare för solparken i Svedberga.  

Klartecken från mark- och miljödomstolen
Cirka 2 månader efter att miljökonsekvensbeskrivningen  var komplett och ärendet var färdigt för avgörande, valde länsstyrelsen att begära in yttrande från andra sektorsmyndigheter om derasgenerella syn på solcellsetableringar på jordbruksmark. Flertalet av de tillfrågade myndigheterna hade redan deltagit i samråd om projektet och där gett sin syn om en solparkssetablering i Svedberga.

– Agerandet förvånade oss eftersom det är länsstyrelsens uppgift att själva avgöra ärendet. Flertalet av de tillfrågade myndigheterna hade samma uppfattning och menade också att det är länsstyrelsens sak att väga intressena mot varandra. Något beslut från länsstyrelsen kom dock inte förrän vi gick in med ett yrkande om att ärendet skulle avgöras, en så kallad dröjsmålstalan, berättar Claes Kindstrand.

Claes Kindstrand, projektledare på European Energy

Beslutet från länssstyrelsen blev – inte oväntat – nej. European Energy överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen (MMD) som gjorde en helt annan bedömning än länsstyrelsen. I sitt beslut gav domstolen klartecken till solparken och slog fast att de skyddsåtgärder och anpassningar som European Energy har föreslagit till skydd för naturmiljön var tillräckliga. De hänvisade bland annat till den omfattande miljökonsekvensbeskrivning som företaget hade gjort.

– Dagens besked är oerhört glädjande, inte minst för privatpersoner och företag i Skåne som länge har påverkats negativt av elbrist och höga energipriser. Solparken i Svedberga kommer att generera ny grön el motsvarande 35 000 villahushålls årsförbrukning, vilket är det största enskilda tillskottet för regionen på många år, sade European Energys projektchef i Sverige, Norge och Finland, Peter Braun i ett uttalande då.

Planerade byggstart
European Energy gjorde sig klara för att börja bygga och tog ytterligare steg med Öresundskraft för att upprätta en nätanslutning. Men snart kom överklagandet från länsstyrelsen till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som så småningom gav prövningstillstånd för ärendet.

– Det bästa hade förstås varit om länsstyrelsen redan från början gett sitt godkännande till projektet. Då hade vi vid det här laget kunnat producera stora mängder grön och billig el. Men nu ligger frågan hos högsta juridiska instans och vi ser fram emot ett avgörande där. Det behövs för att vi och resten av branschen ska veta förutsättningarna för storskalig solkraft i Sverige, säger Peter Braun.

Han var optimistisk inför Mark- och miljödomstolens beslut och är lika optimistisk nu. Han pekar bland annat på flera tidigare domar i Mark- och miljööverdomstolen om solparker på jordbruksmark där domstolens inställning har varit att solkraften är ett väsentligt samhällsintresse.

– För mig är det så uppenbart att vi behöver solkraften för att ställa om samhället och motverka klimatförändringarna. Solparker är det snabbaste sättet att få igång ny elproduktion. Det är tillfälliga anläggningar som inte förstör jorden och som går utmärkt att kombinera med odling. I Svedberga undersöker vi möjligheten att odla långliggande vall som binder kol i marken.

Peter Braun, projektchef i Sverige, Norge och Finland

Ingen intressekonflikt mellan solel- och livsmedelsproduktion
Hur ska man då se på frågan som är i centrum inför Mark- och miljööverdomstolens bedömning. Finns det en intressekonflikt mellan matförsörjning och energiförsörjning?

– Vi anser inte det. Solelproduktion och jordbruk kan samsas på samma yta. Det blir liksom dubbel nytta. Dessutom utgör de planerade solparkerna enbart 0,2 procent av jordbruksmarken i Sverige, vilket är en mycket liten del av den totala arealen. En stor del av jordbruksmarken används redan idag för energiframställning genom biogrödor. Med solceller blir energiproduktionen upp emot tio gånger effektivare. Helt enkelt mer energi på mindre yta, säger Peter Braun.

Han menar även att solparker snarare kan ha positiva än negativa effekter för livsmedelsförsörjningen.

– Många lantbrukare kämpar idag för sin ekonomiska överlevnad. En solpark innebär en god och långsiktig intäkt som gör det möjligt att utveckla verksamheten och bidra ännu mer livsmedelsproduktion. Detta är tydligt också i responsen från LRF och Sveriges jordägareförbund som båda är för möjligheten att anlägga solparker på jordbruksmark.

Visualisering av solparken i Svedberga, sett från Svedberga kulle

Fakta om solparken i Svedberga:

  • 175 MW installerad effekt
  • Ungefärlig produktion 147 GWh/år (motsvarar 35 000 villors årskonsumtion av el, exklusive el för uppvärmning)
  • Yta 232 hektar, varav större delen odlas och en mindre del används till solpaneler
  • Marken mellan panelerna kommer att användas for jordbruksliknande skötsel. 100 000 träd och buskar kommer att planteras runt anläggningen, vilket främjar biologisk mångfald
  • Byggtid 12–16 månader
  • Byggs med solceller på horisontella enaxlade solspårare (single-axis trackers) som följer solens rörelse på himlen.

    Läs mer om solparken i Svedberga