Hoppa till innehållet

Pressmeddelande

Prövningstillstånd för solparken i Svedberga

feb 20, 2023

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har idag beviljat prövningstillstånd för European Energys solpark i Svedberga utanför Helsingborg. Att högsta instans tar upp ärendet ger förhoppningsvis klarhet i vad som krävs för att en solpark ska kunna anläggas på jordbruksmark.

– De tidigare domar i MÖD som har gett avslag till två mindre solparker på jordbruksmark har hänvisat till att det saknas en utredning av alternativ lokalisering. En omfattande sådan finns i fallet med Svedberga och vi tror därför att domstolen ger oss godkännande att bygga parken, säger Peter Braun, projektchef i Sverige, Norge och Finland, vid European Energy.

Peter Braun, prtojektchef i Sverige, Norge och Finland

Solparken i Svedberga skulle årligen producera ny grön el motsvarande 35 000 hushålls årliga förbrukning av hushållsel. Det är ett betydande tillskott i en region som har drabbats hårt av höga elpriser.

– Vi startade projektet 2020 och hade redan kunnat producera stora mängder av förnybar energi, men långsam handläggning och överklagan har försenat processen. Den orimligt långa väntetiden är framför allt beklagligt för klimatet och elkonsumenter i södra Sverige som länge har varit i behov av ny, billig och grön el, säger Peter Braun.

Solparker är det i särklass snabbaste sättet att få ny elproduktion på plats med en anläggningstid på 12–16 månader. I de tidigare domarna i MÖD har domstolen konstaterat att solkraft är ett väsentligt samhällsintresse.

Solparken i Svedberga är på totalt 232,5 hektar, varav ungefär en tredjedel kommer att täckas med solpaneler. Resten kommer att kunna odlas med exempelvis vall och parken kombinerar därmed två viktiga samhällsintressen – grön elproduktion och jordbruk.

­­– Solparken i Svedberga är ett bra exempel på att det är fullt möjligt för solelproduktion och jordbruk att samsas på samma yta. Att sanvända marken för två viktiga ändamål är ett mycket gott resursutnyttjande. Solparken är en tillfällig anläggning och den dagen solpanelerna tas ned kan marken återgå till konventionellt jordbruk eller annan användning, säger Peter Braun.

European Energy kommer att plantera omkring 100 000 träd och buskar runt anläggningen, vilket både ger insynsskydd och bidrar till att stärka den biologiska mångfalden i området. I mitten av anläggningen planeras en viltkorridor som gör det möjligt för vilda djur att passera genom parken.

­­– Mark- och miljödomstolen i Växjö ansåg i sin dom att de skyddsåtgärder och anpassningar som European Energy har föreslagit till skydd för naturmiljön vid Solparken i Svedberga är tillräckliga. European Energy har lagt ned ett stort och mödosamt arbete på att ta fram en omfattande miljökonsekvensbeskrivning, innehållande en lokaliseringsutredning, som länsstyrelsen har godkänt. Därför är det svårt att se att MÖD inte skulle godkänna parken, säger Peter Braun.

Fakta om solenergianläggningen i Svedberga:

  • 147 MWp installerad effekt
  • Ungefärlig produktion 175 GWh/år (motsvarar 35 000 villors årskonsumtion av el, exklusive el för uppvärmning)
  • Yta 232,5 hektar, varav ca 75 hektar täcks av solpaneler
  • Marken mellan panelerna kommer att användas for jordbruksliknande skötsel
  • Byggtid 12–16 månader
  • Byggs med solceller på horisontella enaxlade solspårare (single-axis trackers)