Hoppa till innehållet

Nyheter

Tips till politiker: Fem argument att använda i valdebatten

aug 09, 2022

Valrörelsen är i full gång och energifrågan är en av de hetaste. Efterfrågan på el kommer att öka kraftigt kommande år i Sverige. Elpriserna är fortsatt rekordhöga i södra delarna av landet. Underskott av elproduktion och flaskhalsar i elnäten hämmar redan näringslivets utveckling på flera håll vilket hotar jobb och tillväxt. Nu talas om planerade strömavbrott till vintern vilket är detsamma som elransonering.

Alla politiska partier är överens om att vi behöver mer elproduktion och vill i varierande grad satsa på förnybar energi. European Energy tipsar om fem argument som politiker på olika nivåer, i olika partier, kan använda i valdebatten.

  1. Vi behöver all ny fossilfri elproduktion vi kan få. Det handlar inte om det ena kraftslaget eller det andra. Om vi ska klara en fördubblad elanvändning till 2045 behövs alla fossilfria energislag. Oavsett om kärnkraften byggs ut eller inte så kommer vi att behöva stora mängder förnybar energi för möjliggöra den gröna omställningen.
  2. Energibehovet är här och nu. Ibland framstår det i debatten som om energiutmaningen är teoretisk och en fråga enbart för framtiden. Men behovet av ny grön el finns här och nu som en del av den stora elektrifieringsvågen. För att möta behovet krävs snabba lösningar. De i särklass snabbaste energislagen att få på plats är solparker och vindkraft på land. 
  3. Använd det befintliga elnätet fullt ut. Elnätet behöver byggas ut för att lösa kapacitetsbristen. Samtidigt är det slöseri att inte använda det befintliga elnätet fullt ut. Solparker kan byggas där människor och företag finns, i anslutning till redan existerande elnät med ledig kapacitet.
  4. För att lösa de stora utmaningarna krävs politiskt samarbete. Energifrågan är stor, komplex, brådskande och avgörande för samhällsutvecklingen. Därför krävs handlingskraft, tydlighet, långsiktighet och stabilitet. Det finns en rad knäckfrågor som behöver hanteras skyndsamt med bred politisk enighet. En sådan är att skapa rättssäkra tillståndsprocesser som gör möjliggör investeringar i ny, grön elproduktion.
  5. Vind- och solkraft bidrar till elbalansen över hela året. Fördelarna med förnybar elproduktion är mycket större än vad som ibland framgår. Solkraftsproduktionen är störst på sommaren vilket underlättar för revision av kärnkraften och innebär att Sverige kan spara vatten i vattenmagasinen för användning vintertid. På vintern blåser det mer och vindkraften kan bidra i högre utsträckning. Överskott av el kan lagras som vätgas. Storskalig energilagring över kort tid i batterier eller över längre tid i vätgas kan bidra till elbalansen över hela året. En fördel med vätgas är att den även kan användas som drivmedel för fordon. Det gäller även e-metanol som kan tillverkas med hjälp av vätgas och koldioxid.