Hoppa till innehållet

Pressmeddelande

Skåne behöver ny grön el för att klara miljömål och energiförsörjning

jun 20, 2022

Svedberga utanför Helsingborg i Skåne

European Energy har idag kompletterat sin överklagan till mark- och miljödomstolen i Växjö gällande Länsstyrelsen Skånes beslut att avslå begäran att anlägga en solpark i Svedberga utanför Helsingborg. I yttrandet betonar European Energy det akuta behovet av ny fossilfri el i Skåne och möjligheterna för solparken att samexistera med jordbruket.

– Skåne har ett skriande behov av ny grön elproduktion. Om vi ska klara klimatmålen och stoppa de skenande elpriserna måste vi öka den lokala produktionen av ny grön el snarast möjligt, säger Peter Braun, projektchef för Sverige, Norge och Finland, på European Energy.

European Energys överklagan till mark- och miljödomstolen kan kort sammanfattas i fem punkter.

 • Solelproduktion och jordbruk kan samexistera på samma plats
 • Solparken är en reversibel anläggning innebärandes att marken kan återställas till konventionellt jordbruk den dagen solpanelerna monteras ned
 • Produktion av fossilfri el i Skåne är ett väsentligt samhällsintresse
 • Lokaliseringsutredningen visar att Svedberga är en lämplig plats givet solinstrålning, markåtkomst, byggbarhet, planförutsättningar och närhet till anslutning till elnät med tillräcklig kapacitet
 • Verksamheten är förenlig med kommunens översiktsplan och bidrar till att uppfylla dess mål

­Två tidigare domar i mark- och miljödomstolen har gett klartecken till solparker på jordbruksmark bland annat med hänvisning till behovet av produktion av ny fossilfri el i Skåne.

– Det är ett principiellt ställningstagande från domstolen som vi anser talar för solparken i Svedberga. Ju större elproduktion en anläggning kan bidra med, desto bättre för energiförsörjningen i södra Sverige då elförbrukningen väntas öka dramatiskt kommande år, säger Peter Braun.

Solparken i Svedberga är på en total yta på 232,5 hektar, varav cirka en tredjedel kommer att täckas med solpaneler. Resten av marken kan användas för jordbruksliknande skötsel, exempelvis vallodling, grönsaksodling eller bete. I ytterkanten av solparken planteras ett insynsskydd med stort antal träd och buskar, vilket bidrar till att stärka den biologiska mångfalden. När solpanelerna är färdiganvända, efter cirka 30 år, kan de monteras ned och marken återgå till traditionellt jordbruk.

– VI har tagit nödvändig natur- och miljöhänsyn och gjort en noggrann miljökonsekvensbeskrivning. Vi ser en möjlighet att skapa trippel nytta med solelproduktion, jordbruk och insatser för ökad biologisk mångfald på samma yta, säger Peter Braun.

Fakta om solenergianläggningen i Svedberga:

 • 147 MWp installerad effekt (Sveriges största solcellsanläggning)
 • Ungefärlig produktion 175 GWh/år (motsvarar 35 000 villors årskonsumtion av el, exklusive el för uppvärmning)
 • Yta 232,5 hektar, varav ca 75 hektar täcks av solpaneler
 • Marken mellan panelerna kommer att användas for jordbruksliknande skötsel
 • Byggtid 12–16 månader
 • Byggs med solceller på horisontella enaxlade solspårare (single-axis trackers)