Hoppa till innehållet

Pressmeddelande

Solparken i Svedberga till prövning i högre instans

apr 28, 2022

Länsstyrelsen Skånes beslut att avslå begäran om etablering av en solpark i Svedberga utanför Helsingborg kommer att överklagas till mark- och miljödomstolen. European Energy anser att storskaligt producerad solkraft är nödvändigt för att uppnå nationella klimatmål och säkra energiförsörjningen i södra Sverige.

– Elpriserna i södra Sverige är skyhöga och det behövs ny produktion av grön och billig el i Skåne. Solparken i Svedberga kan byggas på 12–16 månader och därefter producera el motsvarande 35 000 villors årsförbrukning – ett väsentligt och helt nödvändigt tillskott, säger Peter Braun, projektchef i Sverige, Norge och Finland på European Energy.

European Energy har gjort en mycket omfattande miljökonsekvensutredning av anläggningen i Svedberga och menar att solparken inte påverkar området negativt utan kan samexistera med jordbruket. Av de 232,5 hektaren kommer 76 att täckas med solpaneler. Resten av marken kommer att kunna användas för exempelvis odling av vall. I ytterkanten av solparken planteras ett insynsskydd med 100 000 träd och buskar, vilket bidrar till att stärka den biologiska mångfalden.

– Sett i ett större perspektiv har anläggningen en mycket positiv miljöpåverkan eftersom den kommer att producera stora mängder helt förnybar energi. Vi är optimistiska och tror att rättsliga instanser kommer att ge oss tillstånd att bygga parken, säger Peter Braun.

European Energy menar att Länsstyrelsen Skånes avslag är väntat med tanke på tidigare uttalande om solcellsparker på jordbruksmark. Myndigheten ställer jordbruksmark mot solkraftsproduktion trots att det går utmärkt att kombinera de båda genom odling mellan och runt panelerna.

– Det är tråkigt att länsstyrelsen bygger sin bedömning på felaktiga föreställningar. Den stora förloraren är Skånes befolkning som får vänta ytterligare på lokalt producerad solkraft, säger Peter Braun.

Behovet av energi kommer att öka kraftigt i Sverige de kommande åren i takt med tilltagande elektrifiering av samhället. Det nationella målet är att all elproduktion ska vara förnybar till 2040. Förutom att solparker går snabbt att bygga, kan de uppföras nära människor och företag och i anslutning till befintliga nät med tillgänglig kapacitet. De behöver dessutom ha en viss storlek för att solkraften ska kunna produceras i tillräckliga mängder till konkurrenskraftiga priser.

– I Svedberga finns alla förutsättningar på plats med nätanslutning, lämplig mark och god solinstrålning. Vår bedömning är att det är den bästa platsen, säger Peter Braun.

European Energy betonar vikten av miljöhänsyn och hållbar användning av marken. Den dagen solpanelerna är färdiganvända och plockas ned kan marken återgå till konventionellt jordbruk. Solparken är alltså en tillfällig installation som inte påverkar marken permanent.

– Det är dessutom bara en mycket liten del av jordbruksmarken i Skåne och Sverige som kommer att behöva användas för solparker. På den ytan kommer det att kunna produceras både energi och livsmedel, säger Peter Braun.


Fakta om Solenergianläggningen i Svedberga:
• 168 MW installerad effekt (Sveriges största solcellsanläggning)
• Ungefärlig produktion 147 GWh/år (motsvarar 35 000 villors årskonsumtion av el, exklusive el för uppvärmning)
• Yta 232,5 hektar, varav 76 hektar täcks av solpaneler
• Marken mellan panelerna kommer att användas for jordbruksliknande skötsel. 100 000 träd och buskar kommer att planteras runt anläggningen, vilket främjar biologisk mångfald.
• Byggtid 12–16 månader
• Byggs med solceller på horisontella enaxlade solspårare (single-axis trackers)