Hoppa till innehållet

Nyheter

26 punkter för snabbare utbyggnad av förnybar energi

apr 12, 2022

I ett remissvar till Europakommissionen presenterar European Energy 26 punkter för att påskynda den gröna omställningen och övergången till energi från förnybara källor. I remissvaret skriver European Energy bland annat att medlemsstaterna i EU behöver snabbare och mer generösa tillståndsprocesser, där förnybar produktion av energi tillmäts större betydelse i relation till andra samhällsintressen.

European Energy välkomnar kommissionens initiativ att ta fram en strategi för snabbare och smidigare utbyggnad av förnybar energi och föreslår i sammandrag följande:

Förbättra administrativa processer

 • Tydlig ansvarsfördelning mellan myndigheter
 • Genomför den tvååriga deadline som anges i EU:s direktiv om förnybar energi
 • Anpassareglerna till den senaste tekniska utvecklingen
 • Öka resurserna för administration i medlemsstaterna

Optimera och bygg ut nätanslutningar

 • Bygg ut elnätet så att det matchar utvecklingen av förnybar energi
 • Öka transparensen om tillgänglig elnätskapacitet

Ett balanserat och mer flexibelt förhållningssätt till förnybar energi och naturvård

 • Lägg större vikt vid utbyggnaden av förnybar energi
 • Anpassa befintlig fysisk planering till aktuella elektrifieringsbehov
 • Skydda djurarter snarare än hela populationer
 • Betrakta förnybar energi som en del av lösningen för att förbättra den biologiska mångfalden

Lokalt beslutsfattande och involvering av intressenter

 • Lokal beslutanderätt med tillhörande riktlinjer
 • Tillgängliggör goda exempel för lokala beslutsfattare
 • Säkerställ tidig involvering av lokala intressenter

Säkra villkoren för att skala upp grön väteproduktion i Europa

 • Säkerställ ett flexibelt regelverk för produktion av grönt väte
 • Harmonisera regler mellan medlemsstaterna för klassificering av PtX-anläggningar/elektrolysörer
 • Etablera one-stop-shops för Power-to-X-projekt
 • Utfärda fler vattentillstånd för vätgasproduktion

Förenklade tillståndsregler för befintliga projekt som kan byggas ut för mer produktion av förnybar energi

 • Upprätta snabbare tillståndsförfaranden för att möjliggöra mer produktion av förnybar energi i befintliga anläggningar
 • Fokusera endast på tillkommande konsekvenser i miljöbedömningar vid ombyggnad av anläggningar
 • Ta hänsyn till att djur- och växtarter anpassar sig till befintliga anläggningar
 • Slå hål på myten att befintliga anläggningar som utökas drar nytta av befintlig nätinfrastruktur

Underlätta försäljningen av el genom PPA:er (Power Purchase Agreement)

European Energy anser att Power Purchase Agreements (PPA) är ett nyckelinstrument för att stödja och skydda europeisk industri och företag från prisförändringar på energimarknaden. Energiköpsavtal bidrar till att minska koldioxidutsläppen och påskynda utbyggnaden av förnybar energi samtidigt som de säkerställer leveranssäkerheten.

 • Ta bort tillståndsflaskhalsar i medlemsstaterna
 • Revidera det nuvarande redovisningssystemet och tillåt periodiserad redovisning för energiköpsavtal
 • Underlätta kreditstöd för långtidskontrakt
 • Underlätta utbyggnaden av mallar för PPA:er
 • Främja användningen av onlineplattformar