Hoppa till innehållet

Floda-Sund

Solpark planeras utanför Katrineholm

Jordbruksmarken där Floda Sund solpark planeras.

Om Floda-Sund

Norr om Katrineholm planeras för solparken Floda-Sund PV. När parken står klar kommer den årligen att producera förnybar el motsvarande förbrukningen av hushållsel hos upp till 22 000 villor och vara ett viktigt bidrag i den gröna omställningen. Parken kommer huvudsakligen att byggas på åkermark på ett område som ligger på båda sidor om väg 56 och utgörs av fyra delområden.

Fakta om Floda-Sund

97 MWp
Installerad effekt

112 GWh/år
Uppskattad elproduktion, vilket motsvarar förbrukningen av hushållsel hos upp till 22 000 villor. Hushållsel beräknas på ett genomsnitt av 5000 kwh per år.

146 hektar
Solpanelerna kommer att uppta ca 30 procent av ytan.

Nätanslutning
Solcellsparken ska anslutas till Vattenfalls 130-kv ledning i södra delen av området.

Dokument om Floda-Sund

Här kan du läsa mer om Floda-Sund:

Kartor och ritningar

Skrolla för att se foton och illustrationer över projektet.

Solcellsanläggningen planeras att uppföras inom fastigheterna Floda-Sund 1:1 2:1 3:1 4:1 samt Floda-Nästorp 1:6 i Katrineholms kommun. Området ligger norr om Katrineholm, på båda sidor om väg 56. Projektet har arbetsnamnet Floda-Sund PV och är uppdelad i fyra delområden (A-D).

I nuläget är den tekniska utformningen av anläggningen en kombination av solpaneler monterade som Fixed Tilt och Single Axis Trackers. Här ser du exempel på Fixed Tilt.

Här ser du exempel på Single Axis Trackers.

FAQ om Floda-Sund

Projektet planeras inom fastigheterna Floda-Sund 1:1 2:1 3:1 4:1 samt Floda-Nästorp 1:6 i Katrineholms kommun.

Valet av monteringsstruktur styrs av bland annat markens topografi samt övergripande lutning. Strukturerna kan vara antingen enaxlade solspårare (Single Axis Trackers, SAT) eller på fast monterade strukturer (Fixed Tilt, FT). I nuläget är den tekniska utformningen av anläggningen en kombination av solpaneler monterade som Fixed Tilt och Single Axis Trackers. Slutlig utformning bestäms i ett senare skede i samband med detaljprojektering och upphandling av projektet.

Mer information om de olika typerna av solpaneler finns i dokumentet PV Floda-Sund Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Anmälan om samråd för den planerade solparken är inskickad till Länsstyrelsen Södermanland. Tiden för hantering av ärendet kan variera, men när beslut kommer och om tillstånd ges, räknar vi med en byggtid på 12-16 månader innan parken står färdig och kan börja producera grön el.

 

Solen är en oändlig, fossilfri resurs och solparker producerar grön energi och hjälper därmed till att möjliggöra den gröna omställningen. En park som Floda-Sund kommer vid full produktion årligen att leverera el motsvarande förbrukningen av hushållsel för upp till 22 000 villor.

 

En solpark är en tillfällig anläggning och medför inga utsläpp eller andra former av negativ inverkan på marken medan den är uppförd. När solparken tas bort kan marken återställas helt. Solparken kan anläggas på olika typer av mark som jordbruksmark, torvtäkter och skogsmark. En solpark tar normalt upp ca 30 procent av ett område och där förutsättningar finns kan parken anpassas för att samexistera med odling eller bete. Med rätt planering och skötsel har den biologiska mångfalden dessutom  förutsättningar att öka.

 

Claes Kindstrand, Project Manager

Claes Kindstrand

Senior Project Manager, Sweden

(+46) 70 22 19 31 5

Jörgen Glemme

Senior Project Manager, Sweden
Byggprojektledare

(+46) 70 60 91 06 6