Hoppa till innehållet

Projekt

Tröjemåla PV solcellspark

European Energy Sverige AB undersöker möjligheten att etablera en solcellsanläggning inom fastigheterna Tröjemåla 1:60 och Karsahult 1:33, Tingsryds kommun, Kronobergs län. Syftet med projektet är att producera förnybar energi från solljus vilket har ett lägre koldioxidavtryck än fossila energikällor och medverkar till att nå det nationella målet om 100 % förnybar elproduktion år 2040.

European Energy har utvecklat solcellsanläggningar sedan år 2008 och arbetar systematiskt med att finna lämpliga platser för sina produktionsanläggningar. Vid val av plats görs en bedömning enligt solinstrålning, närhet till befintligt nät samt tillgänglig kapacitet i nätet.

Översiktskarta solcellsanläggning Tröjemåla PV
Plan över verksamhetsområdet i en utformning med fast monterade paneler. Utformningen av anläggningen kan komma att skilja något beroende på leverantör av solpaneler

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken avseende planerad solcellsanläggning inom fastigheterna Tröjemåla 1:60 och Karsahult 1:33, Tingsryds kommun.

European Energy Tröjemåla PV AB undersöker möjligheten att bygga en solcellsanläggning i Tingsryds kommun. De åtgärder som planeras är inte tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt andra bestämmelser i miljöbalken men bedöms komma att väsentligt förändra naturmiljön. Inför anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken genomförs ett undersökningssamråd som uppfyller kraven för ett avgränsningssamråd. Bolaget avser att föregå eventuell begäran om att inkomma med en miljökonsekvensbeskrivning som biläggs anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § i miljöbalken.

Vi bjuder in till samråd för att ge möjlighet att lämna synpunkter på planerad solcellsanläggning inom fastigheterna Tröjemåla 1:60 och Karsahult 1:33 i Tingsryds kommun. Härmed ges möjlighet att lämna synpunkter gällande miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning samt den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser.

Mer information om samrådet, projektet och dess miljöpåverkan återfinns i samrådsunderlaget som kan laddas hem från denna projekthemsida.

Frågor om projektet och samrådet besvaras av European Energy Sverige genom Sofia Haargaard via e-post sga@europeanenergy.dk eller telefon 073-340 33 02.

Eventuella samrådssynpunkter ska vara oss tillhanda senast den 25 augusti. Synpunkter skickas med e-post till malin.jonevall@norconsult.com, alternativt med brev till Norconsult AB, Att Malin Jönevall, Hantverkargatan 5K, 112 21 Stockholm.

Läs mer: