Hoppa till innehållet

Hästhagens solpark

Solkraftproduktion på färdigskördad torvtäkt

Hästhagens PV

European Energy Sverige AB undersöker möjligheten att etablera en solcellsanläggning på fastigheten Hästhagen 2:1 i Alvesta kommun, Kronobergs län.

Syftet med projektet är att producera förnybar energi från solljus vilket har ett lägre koldioxidavtryck än fossila energikällor och medverkar till att nå det nationella målet om 100 % förnybar elproduktion år 2040.

European Energy har utvecklat solcellsanläggningar sedan år 2008 och arbetar systematiskt med att finna lämpliga platser för sina produktionsanläggningar. Vid val av plats görs en bedömning enligt solinstrålning, närhet till befintligt nät samt tillgänglig kapacitet i nätet.

Översiktskarta solcellsanläggning Hästhagen PV. Röd polygon visar layout med single axis tracker (rörliga solspårare) och blå polygon visar layout med fixed tilt (fasta paneler).

69 MW

Installerad effekt

15.000

Villors årliga förbrukning av hushållsel

100 ha

färdigskördad torvtäkt

Plan

Exempel på layout

Plan över verksamhetsområdet. Exempel på layout med single axis trackers.

Plan över verksamhetsområdet. Exempel på layout med fixed tilt.

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken avseende planerad solcellsanläggning vid Hästhagen, Alvesta kommun.

European Energy Sverige AB avser att bygga en solcellsanläggning på mark och har anmält åtgärderna till länsstyrelsen för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Länsstyrelsen har beslutat att European Energy ska ta fram en miljökonsekvensbeskrivning som ska föregås av samråd. I det här fallet samordnas undersökningssamråd och avgränsningssamråd, eftersom solcellsanläggningen inte per automatik medför betydande miljöpåverkan. 

Vi bjuder in till samråd för att ge möjlighet att lämna synpunkter på planerad solcellsanläggning inom fastigheten Hästhagen 2:1 i Alvesta kommun. Härmed ges möjlighet att lämna synpunkter gällande miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning samt den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser.

Mer information om samrådet, projektet och dess miljöpåverkan återfinns i samrådsunderlaget som kan laddas hem från denna projekthemsida.

Kontakt